Noteikumi
Portāla TavaApsardze.lv LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 
 
Vispārīgie noteikumi
Portāla TavaApsardze.lv lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla lietotājam. 
Portāla TavaApsardze.lv lietotājs var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas apmeklē portālu ar mērķi iegūt informāciju un/vai publicēt (iesūtīt portāla redakcijai) savu radīto saturu. 
Portāla TavaApsardze.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Ikvienam portāla TavaApsardze.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.
TavaApsardze.lv administrators ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā TavaApsardze.lv.
Ja portāla lietotājs neievēro šos noteikumus, pārkāpējs var tikt saukts pie Latvijas Republikas likumdošanā paredzētās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
Portāls TavaApsardze.lv nesniedz nekāda veida drošības pakalpojumus, kā arī nesniedz konsultācijas par drošības jautājumiem.

 
 

Autortiesības
Interneta portāls TavaApsardze.lv ir SIA „Tava Apsardze” īpašums. Tas satur oriģinālmateriālus, portāla lietotāju ievietotus materiālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem. 
Par oriģinālmateriālu, tostarp publikāciju, saturu pilnībā atbildīgs publikācijas autors. Portāls TavaApsardze.lv nekādā veidā nepārveido un nerediģē iesniegtos oriģinālmateriālus, bez saskaņošanas ar to autoru. 
Portāls TavaApsardze.lv neuzņemas atbildību par oriģinālmateriālos, atvasinātajos un/vai portāla lietotāju radītajos materiālos izmantoto informācijas avotu sniegto informāciju un viedokļiem. 
Lietotājs ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors un/vai īpašnieks vai, ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus. TavaApsardze.lv portāla administrators ir tiesīgs jebkurā brīdi pārbaudīt ievietotās informācijas pareizību un atbilstību. Nepatiesi ievietota un/vai novecojusi informācija tiks rediģēta vai dzēsta bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Lai rediģētu vai papildinātu portālā publicēto informāciju, sazinieties ar portāla TavaApsardze.lv pa e pastu info@tavaapsardze.lv.
 
Jūs paturat visu to materiālu autortiesības, kurus Jūs iesniedzat portālam TavaApsardze.lv, tai Jūs piešķirat arī portālam TavaApsardze.lv tiesības iesniegto materiālu rediģēt, kopēt, publicēt, publiski izrādīt, veikt izmaiņas, pārbaudīt sniegto informāciju, tulkot, pārstrukturizēt un izplatīt.
Informācijas iesūtītājs saprot un piekrīt, ka portālam TavaApsardze.lv nav obligāti jāizmanto, jāpublicē un jāpatur publiskā pieejamībā iesūtītais materiāls. 
Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no TavaApsardze.lv par iesūtītās informācijas izmantošanu.
  
Reklāma
Par reklāmas ievietošanas iespējām portālā TavaApsardze.lv sazinieties portāla administrāciju pa e pastu reklama@tavaapsardze.lv.
  
Personas datu aizsardzība
Visi portālā TavaApsardze.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
Lietotāju personīgie dati nekādā veidā netiek sniegti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja pieprasījumu pēc šādiem datiem veic kāda no tiesībsargājošajām iestādēm.